Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod op de site van https://coronasnelcheck.nl, en op alle met Care & Company B.V. aangegane overeenkomsten.

Art. 1: Definities

 1. Coronasnelcheck: Coronasnelcheck: de merknaam waaronder Care & Company B.V. COVID-19 diagnostiekdiensten aan de consument en bedrijven aanbiedt. Care & Company B.V., met haar statutaire zetel te Amsterdam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 82132917 en haar hoofdvestiging op de Willemsparkweg 110, 1071 HN in Amsterdam, is de aanbieder van de Tests en de contractuele wederpartij van de cliënt onder deze Overeenkomst
 2. Corona: een virus uit de virusfamilie bekend als ‘coronavirussen’, in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden in de meer gebruikelijke, informele zin gebruikt als aanduiding van het specifieke coronavirus dat de infectieziekte COVID‑19 veroorzaakt en waarvan de officiële naam SARS‑CoV‑2 luidt.
 3. COVID‑19 Antistoffentest: Een test die door het lichaam na infectie of vaccinatie geproduceerde antistoffen (IgM plus IgG) tegen het SARS‑CoV‑2 virus detecteert en aldus aangeeft of een persoon recent besmet is geweest met het SARS‑CoV‑2 virus. Bij de meeste mensen zijn antistoffen tegen het SARS‑CoV‑2 virus 14 dagen na de besmetting aantoonbaar, echter de snelheid de antistoffenrespons verschilt van persoon tot persoon.
 4. COVID19 Sneltest: De SARS-CoV-2 Rapid Antigen test, een antigeentest bedoeld om snel uitsluitsel te geven over de infectiestatus van personen die zijn blootgesteld aan het SARS‑CoV‑2 virus, ongeacht of die personen symptomatisch dan wel asymptomatisch zijn.
 5. COVID-19 PCR Test: Een veelgebruikte techniek volgens de PCR-RT (Polymerase Chain Reaction-Real Time) methode om de aanwezigheid van genetisch materiaal van het SARS-CoV-2 virus aan te tonen. Voor deze test wordt met een speciaal wattenstaafje testmateriaal afgenomen in de neusholte en/of keelholte van de cliënt.
 6. Non-Covid-19 Certificaat: Een op naam van de cliënt gestelde en volgens de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgestelde verklaring van Bright Labs/Healthmark/Coronasnelcheck in de Engelse taal dat de cliënt op een bepaalde datum is getest op de aanwezigheid van SARS‑CoV‑2 door middel van een Covid-19 PCR Test, Covid-19 Rapid Antigen test of een Covid-19 Antistoffentest en dat de uitslag van die test positief, dan wel negatief, dan wel niet te bepalen was.
 7. SARS‑CoV‑2: de officiële naam voor het virus dat meer algemeen bekend is als ‘Corona’ en dat de infectieziekte COVID‑19 veroorzaakt.
 8. Test: een COVID‑19 Antistoffentest, COVID‑19 Sneltest en/of een Covid-19 PCR Test.

Art. 2 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Door op (één van de) website(s) van Coronasnelcheck het digitale formulier voor aanmelding in te vullen en in te dienen, een afnamelocatie en –datum te selecteren en de kosten te betalen, wordt u geacht bij Coronasnelcheck een bestelling te plaatsen voor een COVID‑19 Antistoffentest, een COVID‑19 Sneltest, een COVID‑19 PCR Test en/of een Non-COVID-19 Certificaat, een en ander conform het ingevulde formulier.
 2. Pas als u van Coronasnelcheck per e‑mail een bevestiging heeft ontvangen van de bestelling, inclusief registratie/boekingsnummer, is deze overeenkomst tussen u en Coronasnelcheck tot stand gekomen.

U en Coronasnelcheck verklaren tezamen en ieder voor zich dat door gebruikmaking van een elektronische communicatievorm deze overeenkomst geldig tot stand is gekomen.

Art. 3 Verplichtingen van de klant

 1. U bent verplicht ervoor zorg te dragen dat Coronasnelcheck over uw volledige en juiste persoons- en contactgegevens beschikt. Op de testafspraak zal u nog in de gelegenheid zijn uw persoons- en contactgegevens zoals die bij Coronasnelcheck en haar partners bekend zijn te controleren en zo nodig aan te passen. Het controleren van uw persoons- en contactgegevens ter gelegenheid van de testafspraak is uw uitsluitende verantwoordelijkheid. Coronasnelcheck aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, vanwege de vermelding van onjuiste en/of onvolledige persoons- of contactgegevens in een testuitslag en/of Non-COVID-19 Certificaat. Als Coronasnelcheck om welke reden dan ook de juistheid van uw contactgegevens niet kan bevestigen, ontvangt u geen Non-COVID-19 Certificaat.
 2. Door te verschijnen op een testafspraak geeft u aan Coronasnelcheck uw expliciete, ondubbelzinnige en onherroepelijke toestemming voor het afnemen van een monster voor uw Test.
 3. Vanaf ten minste 30 minuten vóór het afnemen van een monster voor uw Test mag u niets consumeren (eten of drinken) en evenmin roken of medicatie of enig ander middel gebruiken.
 4. De e‑mail die u na uw aanmelding van Coronasnelcheck ontvangt met daarin een code dient als identificatie. U dient de bevestigingse-mail met code bij de hand te hebben wanneer u op uw testafspraak verschijnt, anders kan uw Test geen doorgang vinden.
 5. Voor het afnemen van uw monster bent u verplicht zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs dat overeenkomt met de gegevens die u bij uw aanmelding heeft opgegeven. Als u zich bij uw afspraak niet kunt legitimeren, kan uw Test geen doorgang vinden.
 6. Het dragen van een mondkapje is verplicht op de afnamelocatie voor uw Test.
 7. Bepaalde verontreinigingen van de mond-, keel- en neusholten kunnen het onmogelijk maken om een Test uit te voeren op een bij u afgenomen monster. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u kort vóór een Test alcohol heeft genuttigd, bepaalde soorten medicatie mondeling heeft ingenomen of met sommige merken mondwater heeft gespoeld, of wanneer sprake is van andere verontreinigingen van de mond‑, keel‑ en neusholten. In dergelijke gevallen zal Coronasnelcheck u kosteloos een tweede Test aanbieden en zal Coronasnelcheck zich inspannen om zo snel mogelijk een afspraak in te plannen voor die tweede Test. Indien u geen tweede Test verlangt, of als de Test om welke andere reden dan ook niet kan worden uitgevoerd op uw monster, kan Coronasnelcheck naar eigen discretie besluiten de kosten die u voor de Test en/of Non-COVID-19 Certificaat aan Coronasnelcheck heeft betaald, te vergoeden, doch zonder daartoe verplicht te zijn.
 8. Door deze overeenkomst aan te gaan geeft u, voor zover rechtens nodig, Coronasnelcheck toestemming voor de het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens conform hetgeen daaromtrent is geregeld in het Privacyreglement en de AVG verklaring van Coronasnelcheck, te downloaden op : https://www.Coronasnelcheck.nl/privacyverklaring

Art. 4 Klachtplicht bij vertraging testuitslag en/of COVID-19 PCR Certificaat

 1. In het geval u 48 uur na de afname van uw monster voor een Test nog geen testuitslag en/of Non-COVID-19 Certificaat van Coronasnelcheck heeft ontvangen, dient u Coronasnelcheck daarvan onverwijld te verwittigen door middel van een e‑mail gericht aan: info@coronasnelcheck.nl voor de antigeen-/antistoffen testen en info@healthmark.nl en info@coronasnelcheck.nl voor de PCR-testen.

Art. 5 Advies in geval van positieve testuitslag

 1. In het geval dat u een positieve testuitslag ontvangt, is van belang dat u onverwijld contact zoekt met uw huisarts en dat u onverwijld maatregelen treft om besmetting van anderen in uw omgeving te voorkomen. Voor verdere informatie over het SARS‑CoV‑2 virus en hoe te handelen in geval u een positieve testuitslag heeft ontvangen, verwijzen wij u naar de informatiepagina van het RIVM op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 of naar het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid voor vragen over het coronavirus: 0800-1351
 2. Corona geldt wettelijk als een infectieziekte A en is daarmee een melding plichtige ziekte. Op grond van onder meer art. 24 van de Wet publieke gezondheid is iedere organisatie die een Test op SARS-CoV‑2 uitvoert verplicht om positieve testuitslagen te melden bij de GGD, met gelijktijdige verstrekking van de persoonsgegevens (voor zover bekend) zoals de naam, adres, geslacht, geboortedatum, BSN-nummer en verblijfplaats van de betrokken persoon. Daarnaast kan Coronasnelcheck in geval van een positieve testuitslag op verzoek van het GGD ook uw telefoonnummer en/of e‑mailadres aan het GGD doorgeven, waarvoor u door het aangaan van deze overeenkomst uw onherroepelijke toestemming verleent.
 3. Coronasnelcheck kan u in geval van een positieve testuitslag niet adviseren over een medische behandeling of verder te nemen stappen.

Art. 6 Geen garantie; beperking aansprakelijkheid

 1. U verklaart ermee bekend te zijn dat iedere testtechnologie, ook de technologieën die Coronasnelcheck inzet, een kleine maar niet verwaarloosbare kans meebrengt op een vals-positief resultaat (de testuitslag is positief, maar u bent feitelijk niet besmet) of een vals‑negatief resultaat (de testuitslag is negatief, maar u bent feitelijk wel degelijk besmet). Een testuitslag geeft derhalve nooit volledige of definitieve uitsluitsel.

U verklaart er voorts mee bekend te zijn dat de testuitslagen momentopnames weergeven van de aanwezigheid van het SARS‑CoV‑2 virus (in geval van de Covid-19 PCR Test en de COVID‑19 Sneltest) of van specifieke, door uw lichaam na infectie of vaccinatie geproduceerde antistoffen (IgM plus IgG) tegen het SARS‑CoV‑2 virus (in geval van de COVID‑19 Antistoffentest) in uw lichaam op het moment dat de Test werd afgenomen. De testuitslag geeft enkele indicatie van eventuele besmetting die heeft plaatsgevonden nadat de Test werd afgenomen.

U kunt aan de testuitslag geen rechten ontlenen. Coronasnelcheck staat niet in voor de juistheid van de testuitslag of voor het overeenkomen van de testuitslag met uw werkelijke infectiestatus op moment van het afnemen van uw monster voor een Test, het ontvangen van uw testuitslag en/of enig ander moment.

 1. Het kan voorkomen dat een bij u afgenomen monster niet kan worden getest. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer u kort vóór een Test alcohol heeft genuttigd, bepaalde soorten medicatie mondeling heeft ingenomen of met sommige merken mondwater heeft gespoeld, evenals wanneer sprake is van andere verontreinigingen van de mond‑, keel‑ en neusholten.

Coronasnelcheck staat niet in voor de geschiktheid van een monster voor het uitvoeren van een Covid-19 PCR Test, een COVID‑19 Sneltest en/of een COVID‑19 Antistoffentest. U kunt aan het afnemen van een monster geen rechten ontlenen ten aanzien van de geschiktheid van het monster voor het uitvoeren van een Covid-19 PCR Test, een COVID‑19 Sneltest en/of een COVID‑19 Antistoffentest.

In het geval een bij u afgenomen monster na 2 analyses ongeschikt blijkt, zal Coronasnelcheck u kosteloos een tweede Test (en alleen een tweede Test) aanbieden. Daarbij zal Coronasnelcheck zich inspannen om een vervolgafspraak voor de tweede Test zo spoedig mogelijk in te plannen. Coronasnelcheck staat er evenwel niet voor in dat een tweede afspraak binnen een u conveniërende termijn of op een u conveniërend tijdstip zal kunnen plaatsvinden.

 1. Coronasnelcheck doet geen toezegging over de termijn waarbinnen uw testuitslag en/of Non-Covid-19 Certificaat beschikbaar zal komen. Coronasnelcheck streeft ernaar uw testuitslag en (indien besteld) Non-Covid-19 Certificaat binnen de aangegeven tijden (voor een reguliere PCR test, op de ene dag getest, op de andere dag uiterlijk ’s avonds om 22.00 pm de uitslag; voor een geboekte spoed PCR test, ’s ochtends voor 11.00 am getest, op dezelfde avond uiterlijk om 22.00 pm de uislag) na afname van uw PCR-monster en binnen 30 minuten na afname van uw sneltestmonster aan u te communiceren. Deze termijn is een indicatie. U kunt daaraan geen rechten ontlenen. Indien u na 72 uur nog geen testuitslag en/of Non-Covid-19 Certificaat heeft ontvangen, en u onverwijld binnen 48 uur na de PCR testafname (of binnen 6 uur na de antigeen sneltest afname) Coronasnelcheck per e‑mail gericht aan Helpdesk@Coronasnelcheck.nl heeft verwittigd van het uitblijven van uw testuitslag en/of Non-COVID-19 Certificaat, zal Coronasnelcheck op uw verzoek de kosten van uw Test en/of Non-Covid-19 Certificaat restitueren. Voor het overige staat Coronasnelcheck niet in voor de termijn waarbinnen uw testuitslag en/of Non-Covid-19 Certificaat beschikbaar komt en geeft Coronasnelcheck in dat verband geen garanties af.
 2. Behoudens wanneer sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van Coronasnelcheck, aanvaardt Coronasnelcheck geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, hetzij direct of indirect, dat het gevolg is van:
 3. een vals-positieve, vals-negatieve, onjuiste of onduidelijke testuitslag;
 4. het ongeschikt zijn van een bij u afgenomen monster voor het uitvoeren van een Test;
 5. het niet op een voor u conveniërende tijdstip of binnen een voor u conveniërende termijn kunnen inplannen of plaatsvinden van een (eerste of vervolg-)afspraak voor het afnemen van uw monster, dan wel het niet doorgaan van een ingeplande afspraak; en/of
 6. het niet op een bepaald tijdstip of binnen een bepaalde termijn beschikbaar komen van uw testuitslag en/of Non-Covid‑19 Certificaat.
 7. In geen geval zal de totale, gecumuleerde aansprakelijkheid van Coronasnelcheck uit welke hoofde en/of op welke grond dan ook meer belopen dan de factuurwaarde van deze overeenkomst.
 8. U verklaart ermee bekend te zijn en aanvaardt dat Coronasnelcheck zich te allen tijde het recht voorbehoudt prioriteit te verlenen aan het afnemen en verwerken van tests voor c.q. het rapporteren van testuitslagen aan personen met een medische indicatie, personeel werkzaam in de zorg en/of personen werkzaam in een ander (door de overheid aangewezen) cruciaal beroep, ook wanneer dit tot vertraging mocht leiden in het afnemen en verwerken van uw Test c.q. het rapporteren van uw testuitslag, een en ander zonder daarvoor aan u enige vergoeding verschuldigd te zijn noch aansprakelijk te zijn voor enige schade in welke vorm dan ook, direct of indirect, die u onverhoopt dientengevolge mocht lijden.

Art. 7 Privacy; verwerking persoonsgegevens

 1. U verklaart ermee bekend te zijn dat Coronasnelcheck diverse persoons- en contactgegevens van u, waaronder de gegevens die u ten tijde van het aanmelden en/of daarna aan Coronasnelcheck heeft opgegeven, verzamelt en verwerkt teneinde uitvoering te (kunnen) geven aan deze overeenkomst en uw opdracht tot het afnemen van een Test en/of het rapporteren van de testuitslag, al dan niet inclusief verstrekking van een op uw naam gestelde Non-COVID-19 Certificaat.
 2. Als onderdeel van het verrichten van onze testen dient Coronasnelcheck diverse persoonsgegevens van u te verwerken en, in voorkomend geval, te delen met de GGD. Teneinde u te informeren over hoe Coronasnelcheck uw persoonsgegevens verwerkt, hebben wij een privacyverklaring gepubliceerd, die onder meer een toelichting geeft op uw rechten en onze plichten in dit verband. U vindt onze privacyverklaring op onze website:

Privacyverklaring

Art. 8 Overmacht

 1. De overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van overmacht, dat wil zeggen iedere van de wil van Coronasnelcheck onafhankelijke omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Coronasnelcheck valt en die een behoorlijke nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, behoudens voor zover sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van Coronasnelcheck. Indien en voor zover een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst haar oorzaak heeft in een geval van overmacht, zal die tekortkoming niet aan Coronasnelcheck kunnen worden toegerekend.
 2. Overmacht waardoor een toerekening niet aan Coronasnelcheck kan worden toegerekend bestaat in ieder geval wanneer sprake is van (onder meer):
 3. een epidemie/pandemie (in het bijzonder in geval van overheidsmaatregelen in verband met een epidemie/pandemie);
 4. een ernstige verkeersstoring;
 5. een werkstaking (in het bijzonder een wilde staking);
 6. een (natuur)ramp;
 7. een oorlogssituatie;
 8. storingen van elektriciteitsaanvoer, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatienetwerken van Coronasnelcheck of waarvan Coronasnelcheck afhankelijk is;
 9. overmacht aan de zijde van een toeleverancier van Coronasnelcheck of wanneer de tekortkoming haar oorzaak heeft in de niet of niet-tijdige aanlevering van informatie of gegevens aan Coronasnelcheck door een toeleverancier of door een derde partijen van wie Coronasnelcheck afhankelijk is voor het verkrijgen van die informatie of gegevens;
 10. onverwachte ziekte en/of uitval van een ongewoon deel van het personeel van Coronasnelcheck of van door Coronasnelcheck ingeschakelde hulppersonen; en/of
 11. overige van de wil van Coronasnelcheck onafhankelijke omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Coronasnelcheck vallen en die een behoorlijke nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderen, behoudens voor zover sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van Coronasnelcheck.
 12. In het bijzonder zal sprake zijn overmacht waardoor een tekortkoming in de nakoming niet aan Coronasnelcheck kan worden toegerekend wanneer die tekortkoming direct of indirect haar oorzaak heeft in het verlenen van voorrang voor het afnemen van tests aan personen met een medische indicatie, personen werkzaam in de zorg of personen werkzaam in een door de overheid aangewezen cruciaal beroep.
 13. In geval van overmacht hebben u en Coronasnelcheck ieder het recht om deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder aan de andere partij enige vergoeding verschuldigd te zijn anders dan de kosten voor het afnemen van een Covid-19 PCR Test, een COVID‑19 Sneltest en/of een COVID‑19 Antistoffentest en/of voor een Non-COVID-19 Certificaat, indien besteld, en zonder jegens de andere partij aansprakelijk te zijn voor enige directe of indirecte schade vanwege de tekortkoming of vanwege de ontbinding van deze overeenkomst uit hoofde van dit artikel.

Art. 9 Rechtskeuze; forumkeuze

 1. Deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen van partijen worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is nadrukkelijk uitgesloten.
 2. De Rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van ieder geschil tussen partijen vanwege of verband houdende met de totstandkoming, inhoud, uitvoering en/of interpretatie van deze overeenkomst.